* تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز ورزشي
جهت تشويق دانشجوياني كه در حين تحصيل در مسابقات ورزشي منطقه اي و سراسري دانشگاه آزاد اسلامي مسابقات كشوري ،تورنمنت هاي بين المللي (اعم از مسابقات سراسري،آسيايي،جهاني و چند كشور)به مدال دست مي يابند بر اساس جدول ذيل تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.

رديف
سطوح قهرماني
رتبه قهرماني
درصد تخفيف
1
مسابقات منطقه اي
اول
دوم
سوم
20% كل شهريه در ترم
15% كل شهريه در ترم
10% كل شهريه در ترم
2
مسابقات سراسري
مسابقات قهرماني كشور
اول
دوم
سوم
30% كل شهريه در ترم
25% كل شهريه در ترم
20% كل شهريه در ترم

-  كليه قهرمانان كشوري در بدو ورود به دانشگاه، مشروط بر انكه از تاريخ صدور حكم قهرماني آنان بيش از سه سال سپري نشده باشد، مشمول تخفيف هاي مندرج در بند (2) جدول مي شوند.
* مسابقات ورزشي
در دانشگاه آزاد اسلامي مسابقات در دو سطح منطقه اي و سراسري برگزار مي گردد.
- مسابقات منطقه اي
در ابتداي هر سال تحصيلي در جلسه اي كه با حضور مسئولين تربيت بدني واحد هاي منطقه برگزار مي شود جدول زمانبندي و ميزباني مسابقات مشخص مي گردد.
- مسابقات سراسري
پس از برگزاري مسابقات منطقه اي در رشته هاي مصوب،منتخبي از ورزشكاران هر منطقه در مسابقات سراسري حضور پيدا مي كنند. در رشته هاي غير مصوب نيز(شنا ،وزنه برداري و .....) هر واحد دانشگاهي در صورت تمايل مي تواند به صورت مستقل در مسابقات حضور پيدا كند.
- جدول زمانبندي و ميزباني مسابقات سراسري پس از جلسه هماهنگي مسئولين تربيت بدني مناطق چهارده گانه           تعيين مي گردد.
* بخشي از مقررات ورزشي
1- در حين برگزاري مسابقات رعايت كليه موازين اسلامي و دانشگاهي الزامي است
2- كليه دانشجويان بدون توجه به رشته تحصيلي مي توانند در انتخابي تيمهاي ورزشي شركت نمايند.
3- دانشجوياني كه به دلايل انضباطي و آموزشي از تحصيل منع گرديده اند حق شركت در مسابقه را ندارند.
4- دانشجويان مهمان به شرطي مي توانند در مسابقات حضور يابند كه دانشجوي تمام وقت واحد ميزبان باشند.
5- ورزشكاران بايد داراي كارت بيمه ورزشي كه 72 ساعت قبل از مسابقه صادر شده، باشند.
6- مقررات فني هر رشته ورزشي منطبق بر آخرين آيين نامه فدراسيون مربوطه خواهد بود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.