دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تحقق اهداف متعالي دانشگاه از جمله کيفيت وارتقاي سطح علمي دانشجويان به تبع جهت رفع مشکل دانشجويان و خانواده هاي آنان و ارتقاء تسهيلات رفاهي آئين نامه نقل وانتقالات را تصويب نموده که دانشجوياني که واجد شرايط باشند مي توانند از امتيازات آن برخوردار شوند . دانشجويان مي توانند بعد از گذشت يک ترم تقاضاي انتقال موقت ( ميهمان يک ترم يا دو ترم ) و يا انتقال دائم خود را در زمان معين از 15 تیر الي 15 مرداد ماه براي نيمسال اول و از15 آذر تا 30 آذر ماه براي نيمسال دوم به آدرس سایت www.monada.iau.ir مراجعه و مدارک خود را اسکن نمایند.