دانشجوي محترم،با آرزوي سلامت و سعادت با توجه به اهميت کارت دانشجويي بعنوان يک سند مهم،تذکراتي چند در مورد کارت دانشجويي به اطلاع مي رساند:

1-همراه داشتن کارت دانشجويي به استناد بخشنامه شماره 13097/12/آ مورخ 22/5/80 ورود به کليه اماکن دانشگاه اعم از آموزشي-دانشجويي-استفاده از کتابخانه-سالن هاي ورزشي-استخر شنا-گواهي اشتغال به تحصيل –شرکت در جلسه امتحان ميان ترم و پايان ترم الزامي است.

2-در حفظ ونگهداري کارت کوشا باشید.

3-در صورت مفقود شدن در اولين فرصت به امور دانشجويي گزارش نماييد.

4-برابر دستورالعمل سازمان مركزي ، دانشجوياني كه كارت خود را مفقود كرده جهت صدور كارت المثني ، مبلغ 70000 ريال به حساب   0216836922003 واريز نموده و با تكميل فرم درخواست ، تحويل امور دانشجويي نمايد.( فرم مربوطه از طريق سايت دانشگاه پرينت گرفته شود )

5- در صورت هرگونه تغيير نام، نام خانوادگي و يا شماره ملي مبلغ 70000 ريال به حساب فوق الذكر واريز نموده و پس از اصلاح توسط امور ثبت نام واحد و تاييد آن به امو دانشجويي مراجعه نماييد .

6-سالي يکبار در آغاز ترم اول سال تحصيلي جهت تمديد با در دست داشتن برگ برگه انتخاب واحد يا مرخصي تحصيلي به امور دانشجويي مراجعه و کارت خود را تمديد نماييد.

7-تحويل کارت دانشجويي در هنگام فراغت از تحصيل يا تسويه حساب به هر دلايلي با دانشگاه، الزامي است.

8-صدور کارت المثني فقط يکبار امکان پذير مي باشد.