مشخصات فردی دبیر کمیته انضباطی

 نام:  علیرضا 

 نام خانوادگی:  مزیدی

رشته تحصیلی:  فوق لیسانس/علوم قرآن و حدیث

شماره تماس :017-34224500 شماره داخلی 2005               

 mazidi 12298

 

با توجه به اهميت سلامت معنوي و ظاهري فضاهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي كشور ، كميته هاي انضباطي در راستاي پاسداري از جايگاه دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان تشكيل مي شوند. اين كميته ها ، وظيفه رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به گونه اي كه اين آيين نامه تعيين مي كند ، بعهده مي گيرند.

در صورت بروز هرگونه تخلف اخلاقي يا آموزشي توسط دانشجويان پس از گزارش توسط اشخاص حقوقي يا حقيقي که تسليم دبير کميته مي گردد .فرد خاطي ظرف مدت معين به دبير کمیته انضباطی دانشجویی مراجعه و دفاعيه خودرا تسليم مي نمايد. سپس در جلسه کميته انضباطي بدوي واحد بررسي شده و کميته انضباطي بر اساس آيين نامه مربوطه راي صادر خواهد كرد . فرد خاطي ظرف مدت معین از دريافت راي مي تواند نسبت به راي صادره کميته بدوي اعتراض نمايد تا در کميته تجديد نظر مورد بررسي قرار گيرد . اين احکام از تذکر شفاهي تا محروميت از تحصيل از کليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور را شامل مي شود که متناسب با نوع و شدت جرائم حکم صادر خواهد شد.

نمونه فرم های کمیته انضباطی

  • فرم مربوط به مراقب یا نماینده امتحانات در جلسه امتحان      مشاهده
  • فرم مربوط دفاعیه دانشجو جهت ثبت اظهارات خود            مشاهده