مدرک نهایی  دانش آموختگی دراسرع وقت پس از صدور گواهینامه موقت به همراه مدارک لازم جهت تایید به دفتر دانش آموختگان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال می گردد.

دانش آموخته برای دریافت اصل مدرک خود می بایست اصل گواهینامه موقت خود را به دفتردانش آموختگان واحد تحویل نماید.تمام مراحل دانش آموختگی از لحظه ورود پرونده به دفتر دانش آموختگان تا زمان صدور اصل مدرک تحصیلی از طریق کیوسک های اطلاع رسانی مستقر در دانشگاه قابل پیگیری می باشد.

 

کلیه مدارک تحویلی(موقت و دانشنامه ) طی رسید پس از تحویل در پرونده دانشجوی دانش آموخته ، بایگانی می گردد .

پیوستی و مدارک لازم که جهت تایید دانشنامه به سازمان مرکزی ارسال گردید توسط بایگان در پرونده بایگانی می گردد.