صدور گواهی نامه موقت

پس از صدور فرم تسویه حساب و تکمیل آن درصورتیکه دانشجو مشمول باشد جهت انجام خدمت سربازی به معاونت وظیفه عمومی معرفی می گردد .و درصورتیکه مشمول نباشد گواهینامه موقت حداکثر یک هفته الی 10 روز پس از تاریخ تحویل فرم تسویه حساب مدرک موقت صادر می گردد.به دانش آموختگان رشته پرستاری پس از تسویه حساب هیچگونه ریزنمرات و مدرکی تازمان ارائه اصل گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح پرستاری و صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی توسط معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی داده نمی شود. رشته های غیرپزشکی مشمول می توانند با همراه داشتن اعزام به خدمت از پلیس+10 جهت دانش آموختگی موقت به دانش آموختگان مراجعه و مدرک خود را دریافت نمایند.


اعتبار گواهینامه موقت شش ماه ازتاریخ ثبت شده روی مدرک می باشد و پس از آن دانش آموخته باید جهت اخذمدرک اصلی خود به اداره دانش آموختگان واحد مراجعه نماید. جهت اخذ دانشنامه دائم ، افرادی که پایان خدمت داشته باشند فقط با تحویل گواهی موقت، می توانند دانشنامه خود را دریافت نمایند و کسانی که در زمان دانشجویی مشمول بوده اند می بایستی کارت پایان خدمت خود را جهت اخذ دانشنامه همراه با گواهی موقت تحویل نمایند. 1-تحویل گواهینامه موقت و دانشنامه به دانش آموخته فاقد کارت پایان خدمت که در حال خدمت می باشند یا درمقاطع بالاتر درحال تحصیل می باشند با ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوطه یا ارائه گواهی اشتغال به تحصیل درمقطع بالاتر به همراه تصویر برگ معافیت تحصیلی صادره درآن مقطع امکانپذیر می باشد.