نشریات دانشجویی : معراج ، نورالهدی ، پارادوکس ، ثقلین ، روشنا

 

نشریه دانشجویی معراج:                                                                              

با موضوع نماز، دین ، قرآن

این نشریه از سال 1389 با انتشار اولین شماره آغاز به کار نموده است .  

 roo sh 12 1aac9

 

 

نشریه دانشجویی نورالهدی:

با موضوع قرآنی ، فرهنگی ، اجتماعی

این نشریه از سال 1390 با انتشار اولین شماره آغاز به کار نموده است .

2020 e9237

 

نشریه دانشجویی پارادوکس:

کاری از کانون دانشجویی محیط زیست

باموضوع : فرهنگی و اجتماعی

این نشریه از سال 1396با انتشار اولین شماره آغاز به کار نموده است .

0104 2bd56

 

 

 

نشریه دانشجویی ثقلین:

کاری از هیات مذهبی دانشجویی

این نشریه از سال 1396با انتشار اولین شماره آغاز به کار نموده است .

 0106 6c556

 

 

 

نشریه دانشجویی روشنا:

کاری از کانون دانشجویی شعر و ادب

این نشریه از سال 1396با انتشار اولین شماره آغاز به کار نموده است .

0105 eb808