* تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز ورزشي
جهت تشويق دانشجوياني كه در حين تحصيل در مسابقات ورزشي استاني و سراسري دانشگاه آزاد اسلامي مسابقات كشوري ،تورنمنت هاي بين المللي (اعم از مسابقات سراسري،آسيايي،جهاني و چند كشور)به مدال دست مي يابند بر اساس جدول ذيل تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.

مسابقات استاني دانشگاه آزاد اسلامی

مقام اول 15% کل شهریه
مقام دوم 10% کل شهریه
مقام سوم 5% کل شهریه

مسابقات سراسري دانشگاه آزاد اسلامی

مقام اول 30% کل شهریه
مقام دوم 25% کل شهریه
مقام سوم 20% کل شهریه

-  كليه قهرمانان كشوري در بدو ورود به دانشگاه، مشروط بر انكه از تاريخ صدور حكم قهرماني آنان بيش از سه سال سپري نشده باشد، مشمول تخفيف مي شوند.
* مسابقات ورزشي
در دانشگاه آزاد اسلامي مسابقات در دو سطح استاني و سراسري برگزار مي گردد.
- مسابقات استاني
در ابتداي هر سال تحصيلي در جلسه اي كه با حضور مسئولين تربيت بدني واحد هاي منطقه برگزار مي شود جدول زمانبندي و ميزباني مسابقات مشخص مي گردد.
- مسابقات سراسري
پس از برگزاري مسابقات استاني در رشته هاي مصوب،منتخبي از ورزشكاران هر استان در مسابقات سراسري حضور پيدا مي كنند. در رشته هاي غير مصوب نيز(شنا ،واليبال ساحلي،وزنه برداري و .....) هر واحد دانشگاهي در صورت تمايل مي تواند به صورت مستقل در مسابقات حضور پيدا كند.
- جدول زمانبندي و ميزباني مسابقات سراسري پس از جلسه هماهنگي مسئولين تربيت بدني استانها تعيين مي گردد.
* بخشي از مقررات ورزشي
1- در حين برگزاري مسابقات رعايت كليه موازين اسلامي و دانشگاهي الزامي است
2- كليه دانشجويان بدون توجه به رشته تحصيلي مي توانند در انتخابي تيمهاي ورزشي شركت نمايند.
3- دانشجوياني كه به دلايل انضباطي و آموزشي از تحصيل منع گرديده اند حق شركت در مسابقه را ندارند.
4- دانشجويان مهمان به شرطي مي توانند در مسابقات حضور يابند كه دانشجوي تمام وقت واحد ميزبان باشند.
5- ورزشكاران بايد داراي كارت بيمه ورزشي كه 72 ساعت قبل از مسابقه صادر شده، باشند.
6- مقررات فني هر رشته ورزشي منطبق بر آخرين آيين نامه فدراسيون مربوطه خواهد بود.