شرح وظایف انجمن های علمی:
این انجمن ها در زمینة گرایش های مربوط و حمایت علمی و پژوهشی از اعضاء فعالیت خواهد داشت.
الف) ایجاد زمینه های ارتباط بین انجمن ، دانشگاه و سایر مراکز علمی به منظور:
1-انجام امور پژوهشی ، آموزشی ، مشاوره ای در دانشگاه و سایر مراکز زیربط
2- انتقال دستآوردهای علمی و عملی اعضاء به دانشگاه و سایر مراکز علمی و متقابلاً انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن.
ب) مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضاء به منظور:
1- تبادل نظر علمی ، تخصصی و آماده سازی زمینه برای کارهای حرفه ای و ایجاد خلاقیّت ها و فعالیت های علمی و پژوهشی.
2- شناخت استعدادها و هدایت آنها به سوی مراکز نیازمند
ج) کمک به اشاعة فرهنگ استقلال ، آزادی ، توسعة ملی و نفی وابستگی از طریق:
1- تشکیل کنفرانسها ، سمینارها و گردهمایی های علمی و تخصصی در زمینه مربوط
2- شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه های مربوط به مسائل علمی موضوع انجمن.
3- ارائة طریق جهت حل مشکلات و انعکاس نتایج حاصل از بررسیها به مراجع ذیربط.
 

ردیف

نام انجمن علمی

تعداد عضو(نفر)

سال تأسیس

1

ادبیات فارسی

350

80/11/8

2

معماری

80

84/12/6

3

پرستاری

200

82/5/29

4

برق

500

1381

5

الکترونیک

350

81/5/12

6

ریاضی

80

81/5/12

7

مدیریّت بازرگانی

350

80/12/21

8

مدیریّت دولتی

350

82/5/25

9

حسابداری

1000

79/6/24

10

تربیت بدنی

220

1386