تلفن های داخلی و مستقیم حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس داخلی

و مستقیم

1

سید محمد رضا حسینی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

4125 - 01734235145

2

علیرضا مزیدی

مدیر دانشجویی

2005 - 01734221905

3

سید محمد رضا حسینی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

2406 - 01734240167

4

اسماعیل شکی

رییس اداره امور دانش آموختگان

2001 -

5

سعید نجفلو

کارشناس امور مشمولین

2006 -

6

سید حسن اشرفی

کارشناس فرق برنامه فرهنگی

2400 -

7

فرشته کوهستانی

مسئول خوابگاه

2001 -

8

حاج محمد اخلی

مدیر سلف سرویس

3802 -

9

منیره رحیمی

کارشناس فوق برنامه تربیت بدنی

2701 -

10

زهرا نوروزی

مسئول مرکز مشاوره

3804 - 01734240381