اولویتهای تحقیقاتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال 1399 – فهرست مورد تأیید شرکت توانیر دریافت
 فرم تعريف پروژه 
 دریافت
   
لینک دریافت اولویتهای پژوهشی شرکت مدیریت شبکه برق ایران
دریافت
لینک دریافت اولویت های پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی دریافت
   
عناوین پژوهشی سال 1399-آسایشگاه خیریه معلولین و سالمندان کهریزک دریافت
فرم پروپوزال دریافت