بازدیدهای علمی:
فعالیتی است علمی _دانشجویی که به منظور ارتقاء شناخت و آگاهی دانشجویان از وضعیت علمی و صنعتی کشور و... که به صورت میدانی انجام می گیرد.

 

 

جهت دانلود فرم درخواست بازدید به بخش دانلود فرم ها مراجعه نمائید.