جشنواره و مسابقات
به منظور شناسایی پژوهشگران، مخترعان، و صاحب ایده در رشته های مختلف علمی وحمایت از این افراد این گردهمایی علمی و پژوهشی برگزار می شود.


اهداف برگزاری جشنواره و مسابقات
1-    آشنایی پژوهشگران با آخرین یافته های علمی
2-    شناسایی صاحب نظران و در زمینه مختلف
3-    تبادل علم و تجربه
4-    تجاری سازی محصولات تولید شده در مراکز رشد واحدهای فناور

 

 

جشنواره های برگزارشده
اولین جشنواره  مخترعان و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی