مشخصات فردی رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
نام: عباس  zangane
نام خانوادگی:  زنگانه
مدرک تحصیلی:  كارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی: آماراقتصادی و اجتماعی
 تلفن تماس: مستقیم:01734240382  شماره داخلی 3307

 

 


 دانشگاهها و مراکزآموزش عالی درکشور، هسته اصلی تولید علم ودانش هستند که با تربیت نیروهای متخصص و پژوهشگربرروند توسعه، تولید و افزایش توانمندیهای جامعه تاثیر می گذارند. شرط توسعه پایدار وهمه جانبه در هر کشور، در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند ارتباطات مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری و ارگانـهای دولتـی و خصـوصی بویژه صنـايع به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری است.
از سوی ديگر تغييرات شتابنده محيط های علمی و فناوری و بازارهای جهانی، تولـيدکننـدگان و مصرف کنندگان را ناچار می سازد که همواره خود را با اين تغييرات هماهنگ و همراه نمايند. اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول به منظور هدايت و راهبری ارتباطات، سعی نموده است تا با نظام مند نمودن برنامه ها و هدايت فعاليتها به سوی اهداف تعيين شده افق روشن تری را در راستای اهداف علمی کشور برای محققین و پژوهشگران آشکار نماید.