مشخصات فردی رئیس اداره آزمایشگاهها و کارگاهها
نام:      امید           
نام خانوادگی:    میرشاهی          
مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد        
رشته تحصیلی :    مهندسی برق قدرت         
شماره تماس :    01734224500  داخلی 3615
    omid 

 

 معرفی اداره آزمایشگاهها و کارگاهها دریافت
 فهرست آزمایشگاهها و کارگاههای واحد دریافت
فرم درخواست استفاده از آزمایشگاه دریافت
فرم دریافت امانی تجهیزات از آزمایشگاه ها و کارگاه ها دریافت