مشخصات فردی رئیس اداره آزمایشگاهها و کارگاهها


نام: امید           
نام خانوادگی: میرشاهی          
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد        
رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت         
شماره تماس : 01734224500  داخلی 3615      

    mirshahi cf6b2 

 

 معرفی اداره آزمایشگاهها و کارگاهها دریافت
 فهرست آزمایشگاهها و کارگاههای واحد دریافت
فرم درخواست استفاده از آزمایشگاه دریافت
فرم دریافت امانی تجهیزات از آزمایشگاه ها و کارگاه ها                دریافت