مشخصات فردی مدیر پژوهش

نام: آزاده سادات 

نام خانوادگی: نعیمی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: فیزیک

شماره تماس: 01734224500

   
   

مشخصات فردی کارشناس مسئول امور پژوهش( امور پایان نامه ها)  دانشکده علوم انسانی

نام: کلثوم
نام خانوادگی:نادری
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی 2114

 naderi ad1c7
   
   

مشخصات فردی مسئول امور پژوهش( امور پایان نامه ها)  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

نام: داود
نام خانوادگی:خسروی
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی3307

 khosravi 2b608
   
   

مشخصات فردی مسئول امور پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری

نام: موسی
نام خانوادگی: خداوردی
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی 2908

khodaverdi a3a42
   
   

مشخصات فردی مسئول امور پژوهش( امور پایان نامه ها) دانشکده فنی و مهندسی

نام: مجتبی
نام خانوادگی:قنبری
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: ریاضی
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی3309

 ghanbari e1e0e
   
   
مشخصات فردی کارشناس پایان نامه های تحصیلات تکمیلی واحد ( صدور کد)                                                                                                                              
نام: مهدی
نام خانوادگی: مولایی محمد سلطان
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی 2908
molaee 50d4f