مشخصات فردی مسئول امور پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری

نام: موسی
نام خانوادگی: خداوردی
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی 2908

 
   

مشخصات فردی کارشناس پایان نامه های تحصیلات تکمیلی واحد ( صدور کد)                                                                                                                              
نام: مهدی
نام خانوادگی: مولایی محمد سلطان
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی 2908

 molaee 50d4f                                             
   

مشخصات فردی کارشناس پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

نام: سیده فاطمه
نام خانوادگی: میر جعفری
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: پژوهشگری علوم اجتماعی
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی2908

 

mir jafari 7551f
   

مشخصات فردی مسئول امور پژوهش( امور پایان نامه ها)  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

نام: داود
نام خانوادگی:خسروی
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی3307

 
   

مشخصات فردی مسئول امور پژوهش( امور پایان نامه ها)  دانشکده علوم انسانی

نام: کلثوم
نام خانوادگی:نادری
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی 2114

 

 

naderi ad1c7
   

مشخصات فردی مسئول امور پژوهش( امور پایان نامه ها) دانشکده فنی و مهندسی

نام: مجتبی
نام خانوادگی:قنبری
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: ریاضی
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی3309