مشخصات فردی کارشناس انتشارات علمی
نام: روح اله
نام خانوادگی:    محمدی
مدرک تحصیلی:    كارشناسی 
رشته تحصیلی:     مهندسی برق
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی 3204
 mohamadi