مشخصات فردی کارشناس انتشارات علمی

نام: روح اله
نام خانوادگی:    محمدی
مدرک تحصیلی:    كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:     مهندسی برق
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی 3204

 mohamadi

 

 

 لیست کتب به چاپ رسیده دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول در سال1397                        مشاهده