اعتبار سنجی نشریات WOS

جهت جستجوی اعتبار نشریات در پایگاه Web Of Science یا همان WOS پس از مراجعه به پایگاه WOS (https://mjl.claritive.com/home)  و جستجوی نشریه ی مورد نظر، در صورتی که نشریه بازیابی گردید، و coverage آن صرفا در یکی از سه نمایه استنادی زیر باشد:

Arts & Humanities Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

یا در یکی از سه نمایه بالا که در بخش Core collection web of science نمایه شده باشد یافت شود معتبر می باشد. بدیهی است به سایر coverage ها از جمله emerging source citation index براي دفاع  دكتري امتيازي تعلق نمی گیرد.
 

 فهرست Scopus  مشاهده
 سامانه نشريات علمي وزارت علوم  مشاهده
 سامانه نشریات علوم پزشکی کشور  مشاهده
 فهرست نشريات داراي اعتبار وزارت علوم  مشاهده
 فهرست نشريات داراي اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  مشاهده
 اعتبار سنجي نشريات ISC  مشاهده
 شيوه نامه ارزيابي  و پرداخت جايزه  چاپ مقالات علمي  مشاهده