مشخصات فردی کارشناس مقالات علمی
نام:      رضا    
نام خانوادگی:    رنجبر        
مدرک تحصیلی:    كارشناسی ارشد         
رشته تحصیلی:     كامپیوتر        
شماره تماس:01734224500 شماره داخلی 2114   
 ranjbar