قابل توجه دانشجویان دکتری شرکت کننده در آزمون جامع 962 مصاحبه شفاهی آزمون جامع در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 13و14 تیرماه 1397 برگزار می شود. دانشجویان برای اطلاعات ببشتر به گروه آموزشی خود تماس بگیرند.