قابل توجه دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی(از کاردانی تا دکتری) 
با توجه به آغاز زمان حذف و اضافه مطابق بخشنامه سازمان مرکزی (۲۷ بهمن الی ۲ اسفندماه)، در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد اعم از اخذ واحد، آزمون جامع، اخذ رساله و تمدید رساله اقدام نشود، مطابق آیین نامه برای ترم جاری مرخصی لحاظ خواهد شد.