مسئول انبار واحد

 مشخصات فردی مسئول انبار واحد
نام: حسین  abedini b7e3a
نام خانوادگی: عابدینی
 رشته تحصیلی: ادبیات
شماره تماس: 017-34224500 داخلی 2020

 

 

شرح وظایف مسئول انبار:

 • ·اجرای سیستم صحیح انبارداری درمورد ورود وخروج هرنوع کالا با رعایت تشریفات اداری
  ·        تهیه پیشنهاد لازم به منظور تامین وسایل و موجودی انبار
  ·       نظارت و مراقبت در دریافت و تحویل کالا به توجه به مدارک مربوطه
  ·        شناخت و بکارگیری روشهای نگهداری کالا با توجه به دستورالعمل سازمان
  ·        هماهنگی با مدیرمالی جهت ارائه سریع فاکتورها ووهماهنگی با کارشناس مالی و انبار در خصوص تعدیل های ریالی  ومقداری کالاها
  ·        صدورکلیه درخواست ها و سفارشات خرید به تدارکات و هماهنگی با مسئول اموال جهت خرید و برچسب اموال خریداری شده
  ·       شرکت در انبارگردانی پایان سال و تنظیم صورتجلسه انبارگردانی