نام:      کوروش
نام خانوادگی:    دیلم
مدرک تحصیلی:    لیسانس        
مرتبه علمی:    -
رشته تحصیلی :   پژوهشگری علوم اجتماعی 
آدرس پست الکترونیکی:    

شماره تماس :    01734224500 شماره داخلی 2008