حوزه معاونت دانشجویی-فرهنگی

 

 مشخصات فردی مدیر امور دانشجویی

    نام: علیرضا     

  نام خانوادگی: مزیدی

 رشته تحصیلی: فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث                      

   12 25ccb         

مشخصات فردی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

نام: سید محمدرضا 

نام خانوادگی: حسینی

  رشته تحصیلی: فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث                      

 13 9ce73