حوزه معاونت دانشجویی-فرهنگی

 مشخصات فردی مدیر امور دانشجویی
نام: علیرضا 12 25ccb
نام خانوادگی: مزیدی
متولد:  1352
 رشته تحصیلی: فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث

 

 

 

حوزه معاونت دانشجویی-فرهنگی

 مشخصات فردی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
نام: سید محمدرضا 13 9ce73
نام خانوادگی: حسینی
متولد:  1352
 رشته تحصیلی: فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث