مسئول انبار واحد

 

مشخصات فردی مسئول انبار واحد

نام: حسین 

نام خانوادگی: عابدینی

رشته تحصیلی: ادبیات

شماره تماس: 34224500 داخلی 2020

abedini b7e3a 

 

 

شرح وظایف مسئول انبار:

  •    اجرای سیستم صحیح انبارداری درمورد ورود وخروج هرنوع کالا با رعایت تشریفات اداری

  •    تهیه پیشنهاد لازم به منظور تامین وسایل و موجودی انبار

  •    نظارت و مراقبت در دریافت و تحویل کالا به توجه به مدارک مربوطه

  •    شناخت و بکارگیری روشهای نگهداری کالا با توجه به دستورالعمل سازمان

  •   هماهنگی با مدیرمالی جهت ارائه سریع فاکتورها ووهماهنگی با کارشناس مالی و انبار در خصوص تعدیل های ریالی  ومقداری کالاها

  •    صدورکلیه درخواست ها و سفارشات خرید به تدارکات و هماهنگی با مسئول اموال جهت خرید و برچسب اموال خریداری شده

  •    شرکت در انبارگردانی پایان سال و تنظیم صورتجلسه انبارگردانی