مسئول انبار واحد

 مشخصات فردی مسئول انبار واحد
نام: حسین  abedini b7e3a
نام خانوادگی: عابدینی
 رشته تحصیلی: ادبیات
شماره تماس: 017-34224500 داخلی 2020

 

 

شرح وظایف مسئول انبار:

 

  •    اجرای سیستم صحیح انبارداری درمورد ورود وخروج هرنوع کالا با رعایت تشریفات اداری

  •    تهیه پیشنهاد لازم به منظور تامین وسایل و موجودی انبار

  •    نظارت و مراقبت در دریافت و تحویل کالا به توجه به مدارک مربوطه

  •    شناخت و بکارگیری روشهای نگهداری کالا با توجه به دستورالعمل سازمان

  •   هماهنگی با مدیرمالی جهت ارائه سریع فاکتورها ووهماهنگی با کارشناس مالی و انبار در خصوص تعدیل های ریالی  ومقداری کالاها

  •    صدورکلیه درخواست ها و سفارشات خرید به تدارکات و هماهنگی با مسئول اموال جهت خرید و برچسب اموال خریداری شده

  •    شرکت در انبارگردانی پایان سال و تنظیم صورتجلسه انبارگردانی