مسئول نقلیه واحد

 مشخصات فردی مسئول نقلیه واحد
نام: محمدحسین  naghliyeh 4cec8
نام خانوادگی: محمدرضایی
 رشته تحصیلی: امور اداری
شماره تماس: 017-34224500 داخلی 2015

 

 

شرح وظابف مسئول نقلیه:

.    هماهنگی و نظارت بر سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی 

.     نظارت بر سرویس دانشجویان خوابگاه  و سرویس دهی اساتید 

.    تهیه بلیط برای کارکنان و اساتید جهت انجام ماموریتهای اداری 
.    انجام ماموریت های داخل و خارج استان حوزه های مختلف
.    هماهنگی و نظارت بر بازدیدها و اردوهای دانشجوئی در داخل و خارج استان
.    انجام کارهای اداری داخلی

.      تعمیرات وسایل نقلیه و اخذ استعلام بها جهت خریدها و خدمات اداری