مسئول نقلیه واحد

 

مشخصات فردی مسئول نقلیه واحد 

نام:  محمدحسین 

نام خانوادگی:محمدرضایی

رشته تحصیلی:  امور اداری

شماره تماس: 34224500 داخلی 2015

      naghliyeh 4cec8         

 

شرح وظابف مسئول نقلیه:

.    هماهنگی و نظارت بر سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی 

.     نظارت بر سرویس دانشجویان خوابگاه  و سرویس دهی اساتید 

.    تهیه بلیط برای کارکنان و اساتید جهت انجام ماموریتهای اداری 
.    انجام ماموریت های داخل و خارج استان حوزه های مختلف
.    هماهنگی و نظارت بر بازدیدها و اردوهای دانشجوئی در داخل و خارج استان
.    انجام کارهای اداری داخلی

.      تعمیرات وسایل نقلیه و اخذ استعلام بها جهت خریدها و خدمات اداری