مسئول دبیرخانه واحد

 مشخصات فردی مسئول دبیرخانه واحد
نام: مجید  hadiyan 147a1
نام خانوادگی: هادیان فر
 رشته تحصیلی: کامپیوتر نرم افزار
شماره تماس: 017-34224500 داخلی 2002

دورنگار:

01734235141

 

 

شرح وظایف مسئول دبیرخانه:

  •      ثبت و اسکن نامه های وارده و صادره در سیستم رایانه

     ثبت و ارجاع و بايگاني نامه های وارده و صادره

  •      سعی در انجام سریع امور محوله همراه با دقت و نظم و پاسخگوئی مناسب به ارباب رجوع و راهنمائی آنها
  •      نظارت بر کار همکاران زیرمجموعه