مسئول دبیرخانه واحد

 مشخصات فردی مسئول دبیرخانه واحد

 نام: مجید   

نام خانوادگی: هادیان فر

رشته تحصیلی: کامپیوتر نرم افزار

شماره تماس: 34224500 داخلی 2002

   hadiyan 147a1            

 

 

 

شرح وظایف مسئول دبیرخانه:

  •      ثبت و اسکن نامه های وارده و صادره در سیستم رایانه

     ثبت و ارجاع و بايگاني نامه های وارده و صادره

  •      سعی در انجام سریع امور محوله همراه با دقت و نظم و پاسخگوئی مناسب به ارباب رجوع و راهنمائی آنها
  •      نظارت بر کار همکاران زیرمجموعه