چاپ
بازدید: 579

مسئول دبیرخانه واحد

 مشخصات فردی مسئول دبیرخانه واحد

 نام: مجید   

نام خانوادگی: هادیان فر

رشته تحصیلی: کامپیوتر نرم افزار

شماره تماس: 34224500 داخلی 2002

   hadiyan 147a1            

 

 

 

شرح وظایف مسئول دبیرخانه:

     ثبت و ارجاع و بايگاني نامه های وارده و صادره