مدیر اداری

 

مشخصات فردی مدیر اداری 

   نام: کوروش       

   نام خانوادگی:دیلم  

 رشته تحصیلی: پژوهشگری علوم اجتماعی

شماره تماس: 34224500- شماره داخلی2008             

   deylam 47ba8