مدیر اداری

 مشخصات فردی مدیر اداری
نام: کوروش  deylam 47ba8
نام خانوادگی: دیلم
 رشته تحصیلی: پژوهشگری علوم اجتماعی
شماره تماس: 01734224500- شماره داخلی2008