چاپ
بازدید: 465

 

      

مدیر اداری

 

مشخصات فردی مدیر اداری 

   نام: محمد علی       

   نام خانوادگی: اخلی 

شماره تماس: 34224500- شماره داخلی2008             

           dd d0fcf