حوزه معاونت اداری و مالی 

 مشخصات فردی معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام: حسین
tmrxkv4571gholian
نام خانوادگی:   قلی یان
مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس    
 رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
پست الكترونيكي:

h_goliyan52@yahoo.com

شماره تماس : 
   01734224500 شماره داخلی 2100