مشخصات فردی رئیس دفتر

                

نام: محمود 

نام خانوادگی: سلطانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زبان شناسی 

شماره تماس:  017-34226405 داخلی 2201 و 2202                                
        photo 2016 11 27 13 53 55