مشخصات فردی رئیس دفتر
نام: 
محمود

photo 2016 11 27 13 53 55
نام خانوادگی: سلطانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زبان شناسی
شماره تماس : 017-34226405 داخلی 2201و2202