روسای سابق واحد
 نام و نام خانوادگی                                   زمان خدمت (سال )
شهید دکتر محمد صادق صادقی 1366-1379
دکتر اسماعیل علی بیگی 1379-1383
دکتر مصیب عباسی 1383-1385
دکتر علیرضا ایرانبخش 1385-1391
دكتر علیرضا لادن مقدم 1391-1395
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم 1395-1397