روسای سابق واحد

 نام و نام خانوادگی                                          زمان خدمت (سال )

شهید دکتر محمد صادق صادقی                            1366-1379

دکتر اسماعیل علی بیگی                                       1379-1383

دکتر مصیب عباسی                                             1383-1385

دکتر علیرضا ایرانبخش                                       1385-1391

دكتر علیرضا لادن مقدم                                      1391-1395

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم                             1395-1397