آئین نامه ها

آئین نامه  مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر دوره هاي مختلف تحصیلی است كه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي كليه واحدها و مراكز آموزشي به منظور ارتقاء كيفيت آموزش ، تدوين يافته است . بديهي است تنها وجود ضوابط دقيق كافي نيست بلكه نحوه اجرا و به كاربستن درست مفاد آن توسط مسؤولان اجرايي و نيز همكاري صميمانه استادان و دانشجويان را طلب ميكند.

بمنظور تسهیل در دسترسی به اطلاعات مذکور آخرین آئین نامه ها به همراه آخرین تغییرات مربوطه در اختیار همکاران قرار می گیرد.

 موضوع

شماره و تاریخ

دریافت فایل

تاریخ شروع اجرا

تاریخ خاتمه اجرا

توضیحات

آئین نامه معادلسازی دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

30/72520

PDF

نیمسال دوم

درحال اجرا

از تاریخ شروع اجرا شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل

95/10/08

96/95

آئین نامه آموزشی دوره دکتری منسوخ 95

 

PDF

نیمسال اول

نیمسال دوم

 

84/85

96/95

آئین نامه آموزشی دوره دکتری جدید

52193/30

PDF

نیمسال اول

درحال اجرا

 

24/08/96

97/96

آئین نامه آموزشی دوره دکتری پژوهش محور

25268/70

PDF

10/02/93

درحال اجرا

 

10/02/93

بخشنامه نمره قبولی در آزمون EPT دانشجویان (عادی /شاهد)

 30/3500

PDF

 97/02/04

درحال اجرا

 
 97/02/04

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته - منسوخ از 95

 

PDF

نیمسال اول

نیمسال دوم

 

75/74

95/94

شيوه نامه اجرائي آئين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته (جديد) قابل اجرا از ورودي 95 و به بعد

47581/10

PDF

نیمسال دوم

درحال اجرا

 

07/10/95

96/95

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی

18/05/89

PDF

90/89

درحال اجرا

 

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی علوم پزشکی

23/03/83

PDF

-

درحال اجرا

 

 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ،  کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته

 

PDF

نیمسال دوم

درحال اجرا

 

81/82

آیین نامه امتحانات

اردیبهشت1383

PDF

-

درحال اجرا

 

آیین نامه کارآموزی

پاییز 1381

PDF

-

درحال اجرا