مشخصات فردی مسئول برنامه ریزی آموزشی
نام: جواد rezaei javad 2b1f3
نام خانوادگی: رضای
متولد:  1353
 رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد/مدیریت آموزشی