مشخصات فردی مسئول برنامه ریزی آموزشی

نام و نام خانوادگی :  جواد رضایی               

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

    rezaei javad 2b1f3