چاپ
بازدید: 977
رشته های واحد علی آباد کتول به تفکیک مقطع تحصیلی

رديف

دانشکده واحد

نام رشته

مقطع

1

تربیت بدنی

مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی

دكتري تخصصي

2

تربیت بدنی

مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش

دكتري تخصصي

3

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس

دكتري تخصصي

4

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

دكتري تخصصي

5

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

دكتري تخصصي

6

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

دكتري تخصصي

7

علوم انسانی

كارآفريني

دكتري تخصصي

8

علوم پایه

علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

دكتري تخصصي

9

فنی و مهندسی

مهندسی برق-قدرت

دكتري تخصصي

10

فنی و مهندسی

مهندسی برق-کنترل سیستم

دكتري تخصصي

11

فنی و مهندسی

مهندسی برق -الکترونیک

دكتري تخصصي

12

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع

دكتري تخصصي

13

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

دكتري تخصصي

14

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

دكتري تخصصي

15

فنی و مهندسی

مهندسی برق-مخابرات میدان و موج

دكتري تخصصي

16

فنی و مهندسی

مهندسی برق-مخابرات سیستم

دكتري تخصصي

17

مديريت وحسابداري

مديريت بازرگاني-بازاريابي

دكتري تخصصي

18

مديريت وحسابداري

حسابداری

دكتري تخصصي

19

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

دكتري تخصصي

20

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-رفتار سازمانی

دكتري تخصصي

21

مديريت وحسابداري

مالی -مهندسی مالی

دكتري تخصصي

22

مديريت وحسابداري

مدیریت صنعتی -مالی

دكتري تخصصي

23

پیراپزشکی

پرستاری کودکان

كارشناسي ارشد

24

تربیت بدنی

مديريت ورزش-مديريت بازاريابي مديريت ورزش

كارشناسي ارشد

25

تربیت بدنی

مدیریت ورزشی-اماکن وتأسیسات ورزشی

كارشناسي ارشد

26

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

كارشناسي ارشد

27

علوم انسانی

پژوهش هنر

كارشناسي ارشد

28

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی -ادبيات تطبيقي(فارسي-عربي)

كارشناسي ارشد

29

علوم انسانی

مدیریت آموزشی

كارشناسي ارشد

30

علوم انسانی

حقوق عمومی

كارشناسي ارشد

31

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

كارشناسي ارشد

32

علوم انسانی

تصوف و عرفان اسلامی

كارشناسي ارشد

33

علوم انسانی

روانشناسی عمومی

كارشناسي ارشد

34

علوم انسانی

حقوق ثبت واسناد واملاک

كارشناسي ارشد

35

علوم انسانی

معماری داخلی

كارشناسي ارشد

36

علوم پایه

فتونيك

كارشناسي ارشد

37

علوم پایه

علوم کامپیوتر

كارشناسي ارشد

38

علوم پایه

آموزش ریاضی

كارشناسي ارشد

39

علوم پایه

ریاضی-ریاضیات مالی

كارشناسي ارشد

40

علوم پایه

شیمی معدنی

كارشناسي ارشد

41

علوم پایه

شیمی دارویی

كارشناسي ارشد

42

علوم پایه

مهندسی فضای سبز

كارشناسي ارشد

43

علوم پایه

علوم مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی

كارشناسي ارشد

44

فنی و مهندسی

مهندسي برق-كنترل

كارشناسي ارشد

45

فنی و مهندسی

مهندسي برق-قدرت-سيستم هاي قدرت

كارشناسي ارشد

46

فنی و مهندسی

مهندسي سيستمهاي انرژي-سيستمهاي انرژي

كارشناسي ارشد

47

فنی و مهندسی

مهندسي مالي

كارشناسي ارشد

48

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

كارشناسي ارشد

49

فنی و مهندسی

مهندسی عمران-سازه

كارشناسي ارشد

50

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)

كارشناسي ارشد

51

فنی و مهندسی

مهندسی نرم افزار

كارشناسي ارشد

52

فنی و مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

كارشناسي ارشد

53

فنی و مهندسی

مهندسي برق- افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک

كارشناسي ارشد

54

فنی و مهندسی

مهندسي برق- سيستمهاي الکترونيک ديجيتال

كارشناسي ارشد

55

فنی و مهندسی

مهندسي برق- مدارهاي مجتمع الکترونيک

كارشناسي ارشد

56

فنی و مهندسی

مهندسي برق ـ برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي الکتريکي

كارشناسي ارشد

57

فنی و مهندسی

مهندسي برق ـ الکترونيک قدرت و ماشين هاي الکتريکي

كارشناسي ارشد

58

فنی و مهندسی

مهندسي برق - شبکه هاي مخابراتي

كارشناسي ارشد

59

فنی و مهندسی

مهندسي برق - مخابرات امن و رمزنگاري

كارشناسي ارشد

60

فنی و مهندسی

مهندسي برق - مخابرات سيستم

كارشناسي ارشد

61

فنی و مهندسی

مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج

كارشناسي ارشد

62

فنی و مهندسی

مهندسي برق - مخابرات نوري

كارشناسي ارشد

63

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع-کیفیت و بهره وری

كارشناسي ارشد

64

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع-سیستم های مالی

كارشناسي ارشد

65

مديريت وحسابداري

مديريت بازرگاني-بازاريابي

كارشناسي ارشد

66

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-مديريت تحول

كارشناسي ارشد

67

مديريت وحسابداري

حسابداري

كارشناسي ارشد

68

مديريت وحسابداري

حسابرسي

كارشناسي ارشد

69

مديريت وحسابداري

آموزش و بهسازی منابع انسانی

كارشناسي ارشد

70

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی

كارشناسي ارشد

71

مديريت وحسابداري

مديريت دولتي-طراحی سازمانهای دولتی

كارشناسي ارشد

72

مديريت وحسابداري

مديريت دولتي-خط مشی گذاری عمومی

كارشناسي ارشد

73

مديريت وحسابداري

حسابداری و مدیریت

كارشناسي ارشد

74

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-توسعه نيروي انساني

كارشناسي ارشد

75

پیراپزشکی

پرستاری

كارشناسي

76

پیراپزشکی

اتاق عمل

كارشناسي

77

پیراپزشکی

هوشبری

كارشناسي

78

پیراپزشکی

بهداشت عمومی

كارشناسي

79

تربیت بدنی

علوم ورزشی

كارشناسي

80

علوم انسانی

علوم اقتصادی- اقتصادبازرگانی

كارشناسي

81

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

كارشناسي

82

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

كارشناسي

83

علوم انسانی

نمايش-كارگرداني

كارشناسي

84

علوم انسانی

نقاشي

كارشناسي

85

علوم انسانی

سينما

كارشناسي

86

علوم انسانی

موسيقي

كارشناسي

87

علوم انسانی

حقوق

كارشناسي

88

علوم پایه

شيمي - فناوري اطلاعات

كارشناسي

89

علوم پایه

علوم مهندسی

كارشناسي

90

فنی و مهندسی

مهندسي برق-سيستمهاي ديجيتال

كارشناسي

91

فنی و مهندسی

مهندسي برق

كارشناسي

92

فنی و مهندسی

مهندسي برق شبكه هاي انتقال وتوزيع

كارشناسي

93

فنی و مهندسی

مهندسي مكانيك-مكانيك در حرارت وسيالات

كارشناسي

94

فنی و مهندسی

مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستم ها

كارشناسي

95

فنی و مهندسی

مهندسي رباتيك

كارشناسي

96

فنی و مهندسی

مهندسي پزشكي

كارشناسي

97

فنی و مهندسی

مهندسي اپتيك ليزر

كارشناسي

98

فنی و مهندسی

مهندسی هسته ای

كارشناسي

99

فنی و مهندسی

مهندسی عمران

كارشناسي

100

فنی و مهندسی

مهندسی معماری

كارشناسي

101

فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

كارشناسي

102

مديريت وحسابداري

حسابداری

كارشناسي

103

مديريت وحسابداري

مديريت صنعتي

كارشناسي

104

مديريت وحسابداري

مديريت مالي

كارشناسي

105

مديريت وحسابداري

مدیریت بازرگانی

كارشناسي

106

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی

كارشناسي

107

مديريت وحسابداري

مدیریت بیمه

كارشناسي

108

تربیت بدنی

تربیت بدنی وعلوم ورزشي

كارشناسي ناپيوسته

109

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

كارشناسي ناپيوسته

110

علوم انسانی

مرمت و احياء بناهاي تاريخي

كارشناسي ناپيوسته

111

علوم انسانی

علمي كاربردي معماری

كارشناسي ناپيوسته

112

علوم انسانی

علمي كاربردي ارتباط تصويري

كارشناسي ناپيوسته

113

علوم پایه

آموزش ریاضی

كارشناسي ناپيوسته

114

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

كارشناسي ناپيوسته

115

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال توزیع

كارشناسي ناپيوسته

116

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوزي برق -قدرت

كارشناسي ناپيوسته

117

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوژي فني رسانه

كارشناسي ناپيوسته

118

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

119

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوژي كنترل - ساخت و توليد

كارشناسي ناپيوسته

120

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيق

كارشناسي ناپيوسته

121

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوژي مخابرات - سوئيچ هاي شبكه ثابت

كارشناسي ناپيوسته

122

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتي

كارشناسي ناپيوسته

123

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد- ماشين ابزار

كارشناسي ناپيوسته

124

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوژي جوشكاري

كارشناسي ناپيوسته

125

مديريت وحسابداري

علمی-کاربردی حسابداری

كارشناسي ناپيوسته

126

مديريت وحسابداري

مديريت بازرگاني

كارشناسي ناپيوسته

127

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی

كارشناسي ناپيوسته

128

تربیت بدنی

علوم ورزشی

کاردانی

129

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

کاردانی

130

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

کاردانی

131

علوم انسانی

امور بانکی

کاردانی

132

علوم انسانی

معماری

کاردانی

133

علوم انسانی

هنرهای تجسمی-نقاشی

کاردانی

134

علوم پایه

آموزش ریاضی

کاردانی

135

فنی و مهندسی

علمی-کاربردی برق -قدرت

کاردانی

136

فنی و مهندسی

کاردان فنی مکانیک- نقشه کشی صنعتی

کاردانی

137

فنی و مهندسی

کاردان فنی برق الکترونیک

کاردانی

138

مديريت وحسابداري

حسابداری

کاردانی

139

مديريت وحسابداري

مدیریت بازرگانی

کاردانی

140

تربیت بدنی

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته

141

فنی و مهندسی

الکترونیک

کاردانی پیوسته

142

فنی و مهندسی

الکتروتکنیک-برق صنعتی

کاردانی پیوسته

143

فنی و مهندسی

علمی کاربردی کامپیوتر-نرم افزارکامپیوتر

کاردانی پیوسته

144

مديريت وحسابداري

علمي كاربردي حسابداری

کاردانی پیوسته