فرم ها

 ردیف نام فرم توضیح  دانلود 
1 پیشنهاد ایده اولیه ایده اولیه خود را به طور کلی بیان نمایید دانلود
2 ورود به دوره پیش رشد ضمن توضیح کامل محصول/خدمت فناور، درخواست ورود به دوره پیش رشد می نمایید  دانلود
3 ورود به دوره رشد ضمن توضیح کامل محصول/ خدمات فناور، درخواست ورود به دوره رشد می نمایید  دانلود
4 گزارش پیشرفت دوره پیش رشد هسته ها می بایست هر سه ماه گزارش عملکرد خود را تحویل دفتر مرکز رشد واحد بدهند دانلود 
5 گزارش پیشرفت دوره رشد واحدهای فناور می بایست هر شش ماه گزارش عملکرد خود را تحویل دفتر مرکز رشد واحد دهند دانلود
6 ارزبابی ایده محوری هسته/واحد فناور این فرم توسط داوران جهت ارزیابی و داوری ایده ی پیشنهاد شده استفاده می شود. دانلود

 

بخشنامه ها

ردیف عنوان بخشنامه توضیح دانلود
1  شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و واحدهای فناور   دانلود
2