اداره حسابداری

مشخصات فردی مسئول حسابداری

نام:  محمدعلی   

نام خانوادگی:مقسمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

شماره تماس :   شماره تماس :   01734224500 شماره داخلی 3001

   moghas d040d          

شرح وظایف اداره حسابداری :

.   رسیدگی کامل کلیه اسناد صادره ادارات حسابداری، اموال، انبار، امورشهریه، صندوق رفاه دانشجویان، برابر مقررات و ضوابط و بخشنامه صادره سازمان مرکزی و سایر ادارات مرتبط 
.   بررسی ضمائم و مدارک پیوست طبق مقررات و ضوابط مالی 
.   رسیدگی و بررسی کلیه اسناد و مطالبات و حقوق های معوقه کارکنان واعضای هیات علمی 
.   بررسی محاسبات اسناد صادره از لحاظ ماهیت مطابق با موازین حسابها و مقررات مالی 
.   بررسی کلیه پرداختهای حق الزحمه و کارهای دانشجویی و سایر قراردادهای مطابق با قراردادهای منعقده و مقررات مربوطه 
.    رسیدگی کلیه اسناد تنخواه گردان ها، خریدها منطبق با آیین نامه کمسیون معاملات و دستورالعمل های صادره توسط سازمان مرکزی 
.   بررسی کامل اسناد مربوط به حوزه پژوهشی در رابطه با هزینه های جاری و یا ردیف بودجه تحقیقاتی ( کد 5214 ) در رابطه با چاپ مقالات، حق الزحمه داوریها، تشویقها و سفرهای علمی، خرید تجهیزات و وامهای بدون کارمزد به اساتید جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی و ارائه مقاله
.   بررسی اسناد شهریه ، وامهای اعطایی به دانشجویان، تخفیفات اعمال شده برابر مقررات و بخشنامه های سازمان مرکزی 
.   کنترل رعایت پرداخت به موقع تعهدات بانکها، منطقه، سازمان مرکزی و سایر ادارات دولتی 
.   نگهداری و تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی
.   نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات و تهیه گزارش های لازم
.   نگهداری حساب دارایی و بدهی های دانشگاه براساس اصول و مقررات حسابداری                   
.   نگهداری و کنترل حساب انبارها