نام:      محمدعلی
نام خانوادگی:    مقسیمی

مدرک تحصیلی:    فوق لیسانس        
مرتبه علمی:    -
رشته تحصیلی :  مدیریت بازرگانی
آدرس پست الکترونیکی:    

شماره تماس :    01734224500 شماره داخلی 3001