نام:      حسین
نام خانوادگی:   دلبازه
مدرک تحصیلی:    فوق لیسانس        
مرتبه علمی:    -
رشته تحصیلی :  فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس پست الکترونیکی:    

شماره تماس :    01734224500 شماره داخلی 3004