اموال

 مشخصات فردی جمعدار اموال

نام: حسین   

نام خانوادگی: ملک حسینی 

مدرک تحصیلی :لیسانس   

رشته تحصیلی: حسابداری

شماره تماس : شماره تماس :    01734224500 شماره داخلی3005

mal d4179 

 

شرح وظایف مسئول اموال :    

.  دریافت فهرست لوازم فنی و اداری مورد نیاز واحدها
.  محاسبه استهلاک سالانه
.  کنترل اموال و نگهداری حساب آن و اجرای مقررات مربوط به تفکیک قسمت ها با مشخات کامل
.  پلاک کوبی اموال خریداری شده
.  تهیه و ارسال گزارش حساب اموال به مدیریت امور مالی
.  اعمال نظارت در نگهداری اموال با همکاری سایر دوایر
.  تهیه گزارشهای آماری برای مقامات مسول
. انجام سایر امور محوله در حدود وظایف طبق دستور مقام ما فوق