اموال

 مشخصات فردی جمعدار اموال
نام: حسین  mal d4179
نام خانوادگی:   ملک حسینی
مدرک تحصیلی :   لیسانس    
 رشته تحصیلی: حسابداری
شماره تماس : 
   شماره تماس :    01734224500 شماره داخلی3005

 

 

شرح وظایف مسئول اموال :    

.  دریافت فهرست لوازم فنی و اداری مورد نیاز واحدها
.  محاسبه استهلاک سالانه
.  کنترل اموال و نگهداری حساب آن و اجرای مقررات مربوط به تفکیک قسمت ها با مشخات کامل
.  پلاک کوبی اموال خریداری شده
.  تهیه و ارسال گزارش حساب اموال به مدیریت امور مالی
.  اعمال نظارت در نگهداری اموال با همکاری سایر دوایر
.  تهیه گزارشهای آماری برای مقامات مسول
. انجام سایر امور محوله در حدود وظایف طبق دستور مقام ما فوق