نام:      عبدالرضا
نام خانوادگی:    مزیدی
مدرک تحصیلی:    فوق لیسانس        
مرتبه علمی:    -
رشته تحصیلی :   مدیریت بازرگانی 
آدرس پست الکترونیکی:    

شماره تماس :    01734224500 شماره داخلی 3000