مشخصات فردی مسئول آموزش ضمن خدمت 
نام:  
ابراهیم 

 
نام خانوادگی: علمشاهی  
مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد  
رشته تحصیلی : علوم سیاسی  
شماره تماس مستقیم :  

 

شرح وظایف مسئول آموزش ضمن خدمت:

. تهيه طرح ها و تنظيم برنامه هاي آموزشي اعم از كوتاه مدت يا بلند مدت قبل از خدمت يا حين خدمت در جهت افزايش مهارتها و دانش شغلي و بينش كاركنان در تخصصها در رده هاي مختلف
. مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور توجيه و تفهيم مباني در روشهاي اجراي برنامه ها براي مديران واحدها و كاركنان مربوط
. تعيين سرفصل دروس و محتواي برنامه آموزشي تخصصي ، اجتماعي ، كاربردي كوتاه مدت مورد نياز دانشگاه
. همكاري در امر ارزشيابي دوره ها و گزارش مشكلات و نارسائيهاي دوره هاي اجرا شده به مقامات مربوط و ارائه پيشنهادات لازم براي رفع مشكلات و نارسائيها و بهينه سازي دوره هاي مشابه آتي
. تهيه نحوه برگزري آزمون پايان دوره هاي برگزار شده
. اطلاع رسلانی ، ثبت نام و برگزاری کلاسهای ضمن خدمت کارکنان
. آماده سازی کلاس و کارگاهها  وسایر امکانات موردنیازهر دوره و تمهیدات لازم جهت پذیرائی و اسکان و ایاب وذهاب مدرسین
. صدورگواهینامه و تائید و تحویل به شرکت کنندگان و تنظیم پرونده آموزشی آنان
. تهیه عکس وفیلم از کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت