- تهيه طرح ها و تنظيم برنامه هاي آموزشي اعم از كوتاه مدت يا بلند مدت قبل از خدمت يا حين خدمت در جهت افزايش مهارتها و دانش شغلي و بينش كاركنان در تخصصها در رده هاي مختلف
- مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور توجيه و تفهيم مباني در روشهاي اجراي    برنامه ها براي مديران واحدها و كاركنان مربوط
- تعيين سرفصل دروس و محتواي برنامه آموزشي تخصصي ، اجتماعي ، كاربردي كوتاه مدت مورد نياز دانشگاه
- همكاري در امر ارزشيابي دوره ها و گزارش مشكلات و نارسائيهاي دوره هاي اجرا شده به مقامات مربوط و ارائه پيشنهادات لازم براي رفع مشكلات و نارسائيها و بهينه سازي دوره هاي مشابه آتي
- تهيه نحوه برگزري آزمون پايان دوره هاي برگزار شده
- اطلاع رسلانی ، ثبت نام و برگزاری کلاسهای ضمن خدمت کارکنان
- آماده سازی کلاس و کارگاهها  وسایر امکانات موردنیازهر دوره و تمهیدات لازم جهت پذیرائی و اسکان و ایاب وذهاب مدرسین
- صدورگواهینامه و تائید و تحویل به شرکت کنندگان و تنظیم پرونده آموزشی آنان
- تهیه عکس وفیلم از کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت