مشخصات فردی مسئول انبار
نام: 
حسین 
حسین عابدینی
نام خانوادگی: عابدینی
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
ادبیات
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 2020

 

شرح وظایف مسئول انبار:

·       اجرای سیستم صحیح انبارداری درمورد ورود وخروج هرنوع کالا با رعایت تشریفات اداری
·        تهیه پیشنهاد لازم به منظور تامین وسایل و موجودی انبار
·       نظارت و مراقبت در دریافت و تحویل کالا به توجه به مدارک مربوطه
·        شناخت و بکارگیری روشهای نگهداری کالا با توجه به دستورالعمل سازمان
·        هماهنگی با مدیرمالی جهت ارائه سریع فاکتورها ووهماهنگی با کارشناس مالی و انبار در خصوص تعدیل های ریالی  ومقداری کالاها
·        صدورکلیه درخواست ها و سفارشات خرید به تدارکات و هماهنگی با مسئول اموال جهت خرید و برچسب اموال خریداری شده 
·       شرکت در انبارگردانی پایان سال و تنظیم صورتجلسه انبارگردانی