مشخصات فردی مسئول تدارکات
نام: 

حسین 

حسین اشرفی
نام خانوادگی: اشرفی
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
علوم اجتماعی
شماره تماس: 017-34220075 شماره داخلی 3702

 

شرح وظایف مسئول تدارکات:

·        نظارت بر انجام کلیه امور و اجرای آئین نامه ها و بخشنامه های خرید کالا طیق آئین نامه کمیسیون معاملات سازمان مرکزی
·        پیش بینی احتیاجات واحد دانشگاهی و اقدام به تامین اعتبار و خرید
·        بررسی درخواست کالاهای مورد نیازو تامین آن طبق ضوابط و مقررات  
·        اخذ استعلام بهاء و هماهنگی با مدیر ومعاون محترم اداری ومالی جهت خریدها
·        تهیه آمارها و گزارشات لازم جهت مسئولان واحد دانشگاهی
·        تحویل چکهای صادره به مشتریان و ماموریت به شهرستان جهت خرید و سایر موارد مشابه