مشخصات فردی رئیس اداره خدمات
نام: 
محمد حسن

5 o 
نام خانوادگی: مزیدی
مدرک تحصیلی:  
رشته تحصیلی :  
شماره تماس : 017-34224500

· اداره امور خدماتی از قبیل : پذیرائی و نظافت ساختمانها بطور منظم

· کنترل حضور وغیاب و تنظیم برنامه  و نظارت بر کار خدمتگذارها و نظافت چی ها

· انجام امور مربوط به برگزاری جلسات داخلی ، شهرستانی، استانی ، منطقه ای ، همایش ها و کنفرانس ها ، سخنرانیها و غیره  شامل   (  آماده سازی و تهیه وسایل موردنیاز ، پذیرائی و جمع آوری ونقل انتقالات و غیره  )

· انجام امور مربوط به امتحانات ، آزمونها ، همایش ها و کلاسهای ضمن خدمت

· کنترل کارکلیه کارکنان تحت سرپرستی به منظورحسن انجام امور و ایجاد هماهنگی بین کارآنها

· انجام كليه امورخدماتي مربوط به خوابگاهها ، استخر

· انجام امور متفرقه حسب دستور مدیر ومعاون محترم اداری ومالی