مشخصات فردی مسئول خدمات
نام: 
محمد حسن

5 o 
نام خانوادگی: مزیدی
مدرک تحصیلی: لیسانس 
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی 
شماره تماس : 017-34224500

 

شرح وظابف مسئول خدمات اداری:

·  اداره امور خدماتی از قبیل : پذیرائی و نظافت ساختمانها بطور منظم

·  کنترل حضور وغیاب و تنظیم برنامه  و نظارت بر کار خدمتگذارها و نظافت چی ها

· انجام امور مربوط به برگزاری جلسات داخلی ، شهرستانی، استانی، منطقه ای، همایش ها و کنفرانس ها، سخنرانیها و غیره  شامل (آماده سازی و تهیه وسایل موردنیاز، پذیرائی و جمع آوری و نقل انتقالات و غیره)

· انجام امور مربوط به امتحانات، آزمونها، همایش ها و کلاسهای ضمن خدمت

· کنترل کار کارکنان تحت سرپرستی به منظورحسن انجام امور و ایجاد هماهنگی بین کار آنها

· انجام امورخدماتي مربوط به خوابگاهها، استخر

· انجام امور متفرقه حسب دستور مدیر ومعاون محترم اداری ومالی