·        ثبت و اسکن نامه های وارده و صادره در سیستم رایانه و ثبت ارجاع و بايگاني

·        تجهیز دبیرخانه شامل : 3 دستگاه اسکنرپرسرعت - خط مستقیم و دستگاه فاکس - پرینتر رنگی -  دستگاه تکثیر مدرن

·        سعی در انجام سریع امور محوله همراه با دقت و نظم و پاسخگوئی مناسب به ارباب رجوع و راهنمائی آنها

·        نظارت بر کار همکاران زیرمجموعه