مشخصات فردی مسئول دبیرخانه واحد
نام:  
مجید
photo 2018 04 08 08 20 54  
نام خانوادگی: هادیان فر
 
مدرک تحصیلی : كارشناسی  
رشته تحصیلی : کامپیوتر نرم افزار  
شماره تماس مستقیم : 017-34224500 داخلی 2002  
دورنگار: 017-34235141  

 

 

شرح وظایف مسئول دبیرخانه:

 ·        ثبت و اسکن نامه های وارده و صادره در سیستم رایانه

.         ثبت و ارجاع و بايگاني نامه های وارده و صادره

·        سعی در انجام سریع امور محوله همراه با دقت و نظم و پاسخگوئی مناسب به ارباب رجوع و راهنمائی آنها

 ·        نظارت بر کار همکاران زیرمجموعه