مشخصات فردی مدیر اداری
نام: 
كوروش

deilam1 
نام خانوادگی: دیلم
مدرک تحصیلی : كارشناسی 
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی و پژوهشگری
شماره تماس مستقیم : 017-34237931

 

شرح وظايف مديريت امور اداری

·        اعمال و اجرای صحیح ضوابط و آئین نامه های استخدامی
·        شرکت در تنظیم بودجه واحد دانشگاهی
·        شرکت در تهیه طرح های مربوط  به امور رفاهی کارکنان واحد دانشگاهی در چهارچوب نظام کلی دانشگاه آزاد اسلامی
·        نظارت بر امور کارگزینی و احکام آنان طبق مقررات و ضوابط مصوب
·        پیش بینی و تهیه مایحتاج ادارات مختلف واحد دانشگاهی
·        برقراری انتظامات و حفاظت از ساختمانهای واحد دانشگاهی
·        انجام امورمربوط به تعمیر و تنظیف ساختمان ها و وسایل اداری طبق خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی
·        انجام امور مربوط به وسایل تاسیساتی و تجهیزاتی و تعمیرات مربوط براساس خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی
·        نظارت و پشتیبانی امور رستوران و آبدارخانه ها 
·         نظارت برنامه كار واحدها و ادارات تابعه
·        پشتيباني تمامی برنامه هاي آموزشي ، پژوهشي ، عمراني و فرهنگي و .....