مشخصات فردی مسئول نقلیه
نام: 
محمدحسین 
حسين محمدرضايي 
نام خانوادگی: محمد رضائی
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
رشته تحصیلی : امور اداری
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 2015

 

شرح وظابف مسئول نقلیه:

.    هماهنگی و نظارت بر سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی 

.     نظارت بر سرویس دانشجویان خوابگاه  و سرویس دهی اساتید 

.    تهیه بلیط برای کارکنان و اساتید جهت انجام ماموریتهای اداری 
.    انجام ماموریت های داخل و خارج استان حوزه های مختلف
.    هماهنگی و نظارت بر بازدیدها و اردوهای دانشجوئی در داخل و خارج استان
.    انجام کارهای اداری داخلی

.      تعمیرات وسایل نقلیه و اخذ استعلام بها جهت خریدها و خدمات اداری