مشخصات فردی مسئول نقلیه
نام: 
محمدحسین 
حسين محمدرضايي 
نام خانوادگی: محمد رضائی
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : مکانیک
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 2021

- سرویس کارکنان در دوشیفت صبح وعصر
- تنظیم سرویس دهی دانشجویان پرستاری به گنبد وگرگان و سرویس دانشجویان خوابگاه  و سرویس دهی اساتید به گرگان وگنبد و همچنین دانشجویان تربیت بدنی به استخر
- تهیه بلیط هواپیما جهت ماموریتهای اداری وتنظیم سرویس دهی دانشجویان ازبلوار دانشگاه به دانشگاه و بالعکس
- ماموریت های داخل و خارج استان حوزه های مختلف
- بازدیدها و اردوهای دانشجوئی در داخل و خارج استان
- انجام کارهای اداری داخلی و تعمیرات وسایل نقلیه و اخذ استعلام بها جهت خریدها و خدمات اداری