مشخصات فردی رئیس کارگزینی اداری
نام: 
شیما
oo
 
نام خانوادگی: ملک حسینی
مدرک تحصیلی:  
 رشته تحصیلی :  
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 2007

کارگزینی اداری با 131 کارمند رسمی و قراردادی نسبت به کلیه امور کارگزینی و پرسنلی که شامل موارد زیر می شود فعالیّت های مستمر دارد:

رسیدگی مقدماتی به فرم های پرشده تقاضاهای استخدام به منظور تکمیل پرونده های استخدامی
تهیة پیش نویس ها و گزارشات در رابطه با امور کارگزینی و پرسنلی
تهیة گزارشات اضافه کار و مرخصی و مأموریت کارکنان در هرماه
تهیه پیش نویس احکام استخدامی با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات استخدامی مصوب دانشگاه
تشکیل پرونده جهت بایگانی
استخراج سوابق خدمتی کارکنان به منظور اعطای گروه ، حق سنوات و سایر مزایای مربوطه و ارائه به مقام مافوق
گزارش مطالبات کارکنان با توجه به قوانین و مقررات جهت پرداخت به امور مالی
تهیه آمار پرسنلی از کارکنان جهت دفتر آمار
ارائة پیشنهاداتو نظرات اصلاحی در زمینه های مربوط به پرسنل به مقام مافوق
بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه های اجرایی
-   تنظیم ایام استفاده از مرخصی کارکنان و اعلام مرخصیهای ذخیره شده به کارکنان
رسیدگی به امورات ورود و خروج کارکنان جهت صحیح گزارش نمودن اضافه کار و کسر کار
تهیه مانده مرخصی و رسیدگی به بازخرید مرخصی های درخواستی کارکنان
انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع به مقام مافوق

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.