مشخصات فردی مسئول اموال
نام: 
حسین 

حسین ملک حسینی 
نام خانوادگی: ملک حسینی
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
حسابداری
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 3005

 

شرح وظایف مسئول اموال :    

.  دریافت فهرست لوازم فنی و اداری مورد نیاز واحدها
.  محاسبه استهلاک سالانه
.  کنترل اموال و نگهداری حساب آن و اجرای مقررات مربوط به تفکیک قسمت ها با مشخات کامل
.  پلاک کوبی اموال خریداری شده
.  تهیه و ارسال گزارش حساب اموال به مدیریت امور مالی
.  اعمال نظارت در نگهداری اموال با همکاری سایر دوایر
.  تهیه گزارشهای آماری برای مقامات مسول
. انجام سایر امور محوله در حدود وظایف طبق دستور مقام ما فوق