مشخصات فردی مسئول جمعدار اموال
نام: 
حسین 

حسین ملک حسینی 
نام خانوادگی: ملک حسینی
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
حسابداری
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 3005

شرح وظایف جمعدار اموال به شرح ذیل می باشد:    

1- دریافت فهرست لوازم فنی و اداری مورد نیاز واحدها
 2- محاسبه استهلاک سالانه
 3- کنترل اموال و نگهداری حساب آن و اجرای مقررات مربوط به تفکیک قسمت ها با مشخات کامل
 4- پلاک کوبی اموال خریداری شده
 5- تهیه و ارسال گزارش حساب اموال به مدیریت امور مالی
 6- اعمال نظارت در نگهداری اموال با همکاری سایر دوایر
 7- تهیه گزارشهای آماری برای مقامات مسول
 8- انجام سایر امور محوله در حدود وظایف طبق دستور مقام ما فوق