مشخصات فردی رئیس حسابداری
نام: 
محمد علی
محمدعلي مقسمي
 
نام خانوادگی: مقسمی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
مدیریت دولتی
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 3001
شرح وظایف اداره حسابداری به شرح ذیل می باشد:
1-رسیدگی کامل کلیه اسناد صادره ادارات حسابداری ، اموال ، انبار ، امورشهریه ، صندوق رفاه دانشجویان ، برابر مقررات و ضوابط و بخشنامه صادره سازمان مرکزی و سایر ادارات مرتبط .
2- بررسی ضمائم و مدارک پیوست طبق مقررات و ضوابط مالی .
3- رسیدگی و بررسی کلیه اسناد و مطالبات و حقوق های معوقه کارکنان واعضای هیات علمی .
4- بررسی محاسبات اسناد صادره از لحاظ ماهیت مطابق با موازین حسابها و مقررات مالی .
5- بررسی کلیه پرداختهای حق الزحمه و کارهای دانشجویی و سایر قراردادهای مطابق با قراردادهای منعقده و مقررات مربوطه .
6- رسیدگی کلیه اسناد تنخواه گردان ها ، خریدها منطبق با آیین نامه کمسیون معاملات و دستورالعمل های صادره توسط سازمان مرکزی .
7- بررسی کامل اسناد مربوط به حوزه پژوهشی در رابطه با هزینه های جاری و یا ردیف بودجه تحقیقاتی ( کد 5214 ) در رابطه با چاپ مقالات ، حق الزحمه داوریها ، تشویقها و سفرهای علمی ، خرید تجهیزات و وامهای بدون کارمزد به اساتید جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی و ارائه مقاله
8- بررسی اسناد شهریه ، وامهای اعطایی به دانشجویان ، تخفیفات اعمال شده برابر مقررات و بخشنامه های سازمان مرکزی .
9-  کنترل رعایت پرداخت به موقع تعهدات بانکها ، منطقه ، سازمان مرکزی و سایر ادارات دولتی .
10- نگهداری و تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی
 11- نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات و تهیه گزارش های لازم
12- نگهداری حساب دارایی و بدهی های دانشگاه براساس اصول و مقررات حسابداری                   
 13- نگهداری و کنترل حساب انبارها