مشخصات فردی رئیس اداره تعهدات و هزینه ها
نام: 
حسین 

حسين دلباز 
نام خانوادگی: دلبازه
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 3004

 

شرح وظایف اداره حقوق و دستمزد :

.   نظارت و انجام گزارشات حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان و اعضاهیات علمی- صدور اسناد حقوق و دستمزد
.   صدور سند 3%بیمه بیکاری و ارسال به سازمان مرکزی
.   صدور اسناد4%و 6%سهم صندوق کارکنان و دانشگاه و ارسال به سازمان مرکزی
.   صدور مربوط به وامها و کسورات آن